BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PAYLAŞ

 

PARKE DÖŞEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Köypark Ana Yolların Ve Ara Yolların Antik Parke Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece

elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İKN:2022/165642

1-İdarenin

a) Adı :BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100

BARTIN MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası :3782271025 - 3782274013

ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı :Köypark Ana Yolların Ve Ara Yolların Antik Parke

Yapılması

b) Niteliği, türü ve miktarı :Yaklaşık 6400 m2 alanda antik beton parke ile

düzenleme yapılması işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bartın

ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim

günüdür.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme)

tarih ve saati :15.03.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı

yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Bartın Belediyesi İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat

dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece

EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği

tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları

Listesinde yer alan A/XVIII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek

olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,

teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.

İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın1563308)

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN