BARTIN BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PAYLAŞ

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI VE KASKO

HİZMETİ ALIM İŞİ

BARTIN BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece

elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İKN : 2022/140792

1-İdarenin

a) Adı :BARTIN BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi :KEMERKÖPRÜ MAHALLESI ELMALIK SOKAK 1

74100 MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası :3782271025 - 3782274013

ç) İhale dokümanının görülebileceği

vee-imza kullanılarak

indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Hizmeti Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 96 Adet araca Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,

3 adet Kasko ve Koltuk Sigortası Düzenlenmesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Bartın

ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihi 05.04.2022, işin bitiş tarihi

05.04.2023

d) İşe başlama tarihi :05.04.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme)

tarih ve saati :03.03.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı

yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bartın Belediyesi İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat

dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o

iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

* İsteklinin Sigorta Şirketi olması halinde; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hazine

Müsteşarlığı tarafından verilmiş olan Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) branşına ait ruhsatın

aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

* İsteklinin Acenta olması halinde; Sigorta Şirketinin yetkili acentası olduğunu gösterir

belgenin aslını veya noterden tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece

EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek

olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,

teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde

verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden

Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın1558708)

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN