BARTIN ÜNİVERSİTESİ KUTLUBEY, KAMPÜSÜ, AĞDACI KAMPÜSÜ VE ULUS MYO DA BULUNAN 10 ADET JENARATÖR 2020 YILI İÇİN 12 AYLIK PERİYODİK VE YAĞLI BAKIM VE ONARIM İŞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KUTLUBEY, KAMPÜSÜ, AĞDACI KAMPÜSÜ VE ULUS MYO DA BULUNAN 10 ADET JENARATÖR 2020 YILI İÇİN 12 AYLIK PERİYODİK VE YAĞLI BAKIM VE ONARIM İŞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

PAYLAŞ

İHALE İLANI
BARTIN ÜNİVERSİTESİ KUTLUBEY, KAMPÜSÜ, AĞDACI KAMPÜSÜ VE ULUS MYO DA BULUNAN 10 ADET JENARATÖR 2020 YILI İÇİN 12 AYLIK PERİYODİK VE YAĞLI BAKIM VE ONARIM İŞİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü, Ağdacı Kampüsü ve Ulus MYO da Bulunan 10 Adet Jeneratörün 2020 Yılı İçin 12 Aylık Periyodik ve Yağlı Bakım ve Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2019/560084
1-İdarenin
    a) Adresi                :Bartın Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire                                 Başkanlığı-Kutlubey Kampüsü 74100                                     MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :0378 501 10 28 - ---
    c) Elektronik Posta Adresi        :yapiisleri@bartin.edu.tr
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :10 Adet Jeneratörün 12 Aylık Periyodik ve Yağlı                             Bakım ve OnarımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan                         ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                             ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :Kutlubey Kampüsü, Ağdacı Kampüsü ve Ulus                                 MYO
    c) Süresi                :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi                                 31.12.2020
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire                                 Başkanlığı
    b) Tarihi ve saati            :19.11.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Jeneratör Bakım, Onarım, Montaj Hizmetleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
-Üniversitemizde vezne olmadığından ihale dökümanı ücreti alınmamaktadır. İsteklilerin TR 2400 0100 0052 5160 9669 5001 Ziraat Bankası hesap numarasına döküman ücretini yatırmaları gerekmektedir.                                    B.V:2019/333
 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN