BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

PAYLAŞ

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIMI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Güvenlik Personeli Kıyafet Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                        :2021/167612 
1-İdarenin
    a) Adı                    :GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BARTIN                                 GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi                :GÖLBUCAGI MAH. 558 SOKAK NO:1 74100                                 BARTIN MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası        :3782271053 - 3782271037
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
    internet sayfası                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı                    :Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Güvenlik                         Personeli Kıyafet Alımı
    b) Niteliği, türü ve miktarı        :13 kalem Özel Güvenlik Personeli Kıyafeti                                 Alımı(Teknik Şartname' de ayrıntılı bilgiler yer                                 almaktadır) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                             dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :Gölbucağı Mahallesi 558. Sokak No:1 Merkez                                 BARTIN
    ç) Süresi/teslim tarihi            :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 gün                                 içinde ilgili birimlere teslimat yapılacaktır
    d) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe                                 başlanacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :02.04.2021 - 10:30
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
    (e-tekliflerin açılacağı adres)        :İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici üretime geçmeden önce her kalemden birer adet numune üretip muayene komisyonuna sunacaktır. Komisyon onayından sonra üretime geçecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1339509)           
 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN