BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PAYLAŞ

 

KUM ÇAKIL MALZEMESİ ALIM İŞİ

BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kum Çakıl Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden

alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN- :2022/136395

1-İdarenin

a) Adı :BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100 BARTIN

MERKEZ/BARTIN

c) Telefon ve faks numarası:3782271025 - 3782274013

ç) İhale dokümanının

görülebileceği ve e-imza kullanılarak

indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :Kum Çakıl Malzemesi

b) Niteliği, türü ve miktarı:1000 ton 0-3 mm Kum, 1000 ton 0-8 mm Kum, 950 ton

Tüvenan Kum Çakıl Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim

edileceği yer :Kum Çakıl Malzemeleri, yükleniciye ait ocakta veya

gösterdiği stok sahasında İdarenin araçlarına veya İdare

adına temin edilecek araçlara yüklenmiş halde teslim edile

cektir.

ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 240 gün içerisinde

idarenin ihtiyacına veya idarece uygun görülmesi halinde,

yüklenicinin teslim programına göre teslim alınacaktır

d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanmış olacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme)

tarih ve saati :02.03.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun

toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres):Bartın Belediyesi İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat

dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece

EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek

olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,

teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde

verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda

geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun

38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın1557770)

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN