HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 512 GAYRİMENKUL NUMARALI BARTIN KARARGÂH BİNASI ONARIMI yapım işi

PAYLAŞ

İHALE İLANI
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 512 GAYRİMENKUL NUMARALI BARTIN KARARGÂH BİNASI ONARIMI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK HV.K.K.KH.DEST.KT.GRP.K.LIĞI
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 512 GAYRİMENKUL NUMARALI BARTIN KARARGÂH BİNASI ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası            :2017/201063
1-İdarenin
    a) Adresi            :INÖNÜ BULVARI 06100 BAKANLIKLAR                                 ÇANKAYA/ANKARA
    b) Telefon ve faks numarası    :0 312 414 2887 - 0 312 424 1927
    c) Elektronik Posta Adresi    :HVKKIHKOM@hvkk.tsk.tr
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi    :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
    a) Niteliği, türü ve miktarı    : 1 (Bir) Adet Yapım İşi.
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer        :Askeri Gazino Müdürlüğü Eski Amasra Yolu 8.Km. BARTIN
    c) İşe başlama tarihi        :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
                    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
    ç) İşin süresi            :Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer        :Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı                         İnönü Bulvarı Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA
    b) Tarihi ve saati        :17.05.2017 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir. 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği EK’inde yer alan B III Grup işler Benzer İş sayılacaktır.
İhale konusu işe ilişkin İş Deneyim Belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren İş Deneyim Belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda, ihale konusu işe ait iş tutarı, İş Deneyim Belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. İş Deneyim Belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu işe ait iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla, iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek isteklinin; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinin herhangi birinden mezun olması şartı aranacak ve bu mezuniyete ait mezuniyet belgesini/diplomasını, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılabilmesi için teklifleri ekinde sunacaklardır. İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girilmesi durumunda Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48'inci maddesine göre değerlendirme yapılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
                                                    B.V. 2017/214

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN