BARTIN MAHALLİ İDARELER BİRLİĞİ BARTIN İLİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ İNŞAATI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

katı atık

BARTIN MAHALLİ İDARELER BİRLİĞİ BARTIN İLİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ  İNŞAATI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Resmi İlanlar
katı atık

BARTIN MAHALLİ İDARELER BİRLİĞİ BARTIN İLİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ

İNŞAATI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bartın Mahalli İdareler Birliği Bartın İli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü île ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası      :              2020/57304

1-İdarenin

a)            Adresi   :              Kızılırmak Mahallesi Ufuk            Üniversitesi Caddesi No: 12

06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA

b)           Telefon ve faks numarası            :              3125087702 - 3125087799

c)            Elektronik Posta Adresi :              yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği:     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-   İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b)  Yapılacağı yer

c)  İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3-    İhalenin

a)Yapılacağı yer

b)  Tarihi ve saati

Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi (735.082 m3 kapasiteli su sızdırmaz izolasyonlu düzenli depolama alanı, tam otomatik mekanik ayrıştırma tesisi, kompost tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi, su deposu, yangın söndürme hattı,                ulaşım   yolu)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Bartın (Merkez)

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 900 (dokuz yüz) takvim günüdür.

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA

17.03.2020-10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.        İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.     Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.     Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptı rılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde/ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.        Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin’belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını              gösteren                banka   referans              mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2.     İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla      ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer         belgeleri:

İsteklinin             ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait    yıl sonu bilançosu veya eşdeğer               belgeleri;

a)            İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya

bilançonun         gerekli  kriterlerin           sağlandığını        gösteren             bölümlerini,

b)           İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun ”              olarak                düzenlenen       belgeyi sunar.

Sunulan               bilanço veya      eşdeğer               belgelerde;

a)            Cari        oranın (dönen varlıklar / kısa     vadeli    borçlar) en az 0,75          olması,

b)           Öz          kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15               olması,

c)            Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının Û.50!den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve

bu          üç           kriter     birlikte  aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin              sağlanıp                sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihî yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3.     İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu              gösteren             gelir       tablosu,

b)Yapım   işleri      cirosunu              gösteren             belgeler,

isteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan        istekli    yeterli                kabul     edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.        Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4,4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/XV! veya A/XVIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

XVI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GRUP:Her türlü             entegrePetrol           ve Petrol AtıENDÜSTRİYEL ve komple gaz           üretim rafineri Gazbertaraf TESİS endüstriyel tesis tesis          ve  etmeişleme İNŞAATLARI ve fabrikalar platformları terminalleri terminalleri tesisleri tesisleri

7. Bacagazı arıtma tesisleri XVIII.

  1. AV
  2. AVI
  3. AVII
  4. AVIII S.Spor 6. Peyzaj
Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 17:16

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN