Bartın Devlet Hastanesi

havalandırma sistemine 22 kalem filtre alımı

PAYLAŞ

İHALE İLANI MERKEZİ HAVALANDIRMA SİSTEMİNE 22 KALEM FİLTRE ALIMI DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MERKEZİ HAVALANDIRMA SİSTEMİNE 22 KALEM FİLTRE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN    :2020/268068

1-İdarenin

a) Adı
:DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Tuna Mah. ÖmerTepesi Mevkii 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN :3782277620- 3782273657
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

:MERKEZİ HAVALANDIRMA SİSTEMİNE 22 KALEM FİLTRE ALIMI

:MERKEZİ HAVALANDIRMA SİSTEMİNE 22

KALEM FİLTRE ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

:Bartın Devlet Hastenesi Biyomedikal Tüketim Deposu

:İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra, idarenin faksla veya posta ile yapılan siparişine müteakip 10 gün içinde malın pey der pey teslimatı yapılacaktır. Malın ilgili depoya teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır.Yükleniciler İdare tarafından faks veya posta ile yapılan Sipariş dahilinde mal tesliminde bulunacaklardır. Sözleşme bitiş tarihi 31/12/2020 tarihini geçmeyecektir

:Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 1 (bir) takvim günü içerisinde işe

:16.06.2020- 10:30
:Bartın Devlet Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez/BARTIN)

4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.    Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.    Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen ürünlerin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ihalenin her aşamasında idare tarafından ihale kısımlarından herhangi biri için, firmalardan Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 43' cü maddesi kapsamında, numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman isteyebilir. Bu Dokümanlar EKAP üzerinden bildirilecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır. EKAP üzerinden bildirim yapılmasına müteakip en geç 3 (üç) iş gününde istenilen dokümanlar Hastanemize teslim edilecektir. EKAP üzerinden yapılan doküman talebi zamanında karşılanmadığı takdirde ilgili kalem/kalemlere ait teklifiniz değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teknik şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen kalite belgelerine ( TSE, ISO, CE v.b) sahip olduğu, istekli firma tarafından kanıtlanamayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.    İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.    Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.    İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.    Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11.    İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.    Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum    olarak ihaleye teklif verilemez.

15.    Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.    B.V:2020/210
 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN