Bartın Belkediyesi Ulaşım Hizmetleri

Muhtelif ağaç ve nalburiye mlz

PAYLAŞ

İHALE İLANI MUHTELİF AĞAÇ VE NALBURİYE MALZEMESİ BARTIN BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Muhtelif Ağaç ve Nalburiye Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2020/243539 1-İdarenin a) Adresi :KEMERKÖPRÜ MAHALLESI ELMALIK SOKAK 1 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN b) Telefon ve faks numarası :3782271025 - 3782274013 c) Elektronik Posta Adresi :ulasimhizmetlerimud@bartin.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı :Toplam 22 Kalem Agaç ve Nalburiye Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri :Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü c) Teslim tarihi :İşe başlanmasından sonra 20 takvim günü içinde malzemelerin tamamı teslim edilecektir 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 BARTIN b) Tarihi ve saati :09.06.2020 - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi Etüt Proje Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. B.V:2020/202 HH aassttaanneeddeenn ““MM HH RRSS’’ddeenn rraannddeevvuunnuuzzuu aallıınn”” ççaağğrrııssıı Bartın Devlet Hastanesi, muayene olmak isteyen vatandaşlardan ve hastalardan Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alarak hastane polikliniklerine başvurmalarını istedi. Haber Merkezi Memur-Sen Bartın Temsilciliği, koronavirüs salgınından dolayı kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunarak destek oldu. Kan bağışıyla ilgili açıklamada bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Muhammet Akça, “ Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde, salgınla mücadele ederken Kızılay, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu açıklamış ve vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Devamında Kızılay’ın çağrısına kulak veren Memur-Sen genel merkezimiz, Kovid-19 salgını nedeniyle kan stokları azalan Kızılay’a destek olmak amacıyla; Genel Merkezde düzenlediği kan verme etkinliği ile hem kendi teşkilatını hem de vatandaşları kan vermeye davet etti. Bizlerde bugün itibariyle Bartın Memur-Sen olarak, teşkilatlarımıza yaptığımız duyuru ile salgın önlemlerini de düşünerek sosyal mesafe kurallarına uygun sayıda üyemiz ile Bartın Kızılay önünde bir araya gelip destek kampanyamızı başlatıyoruz. Devamında üyelerimizi ve vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Hatırlarsınız ki Kovid-19 salgını nedeniyle başlangıçtan bugüne iki kalıcı mesaj ve sloganımız vardı. “Evde kal, hayatta kal ve hayat eve sığar”… demiştik. Bugün bunlara bir üçüncüsünü ekliyoruz. Nasıl ki evde kal hayatta kal diyorduk, bugünde “Kan Ver Hayat Ver, Kızılay’a Destek Ver” diyoruz” dedi. Yılda 4 sefer kan bağışında bulunun Kan kaynağı sadece insan olan, dışarıda yapay olarak üretilemeyen bir ilaç ve hayati önemi taşıyor. Eksikliğinde de hem hasta hem hasta yakınları ciddi sıkıntılar çekiyor. Biz de birer hasta ve hasta yakını adayıyız bu yüzden de bu bilinçle yaşamak gerekiyor. Erkekler yılda 4 sefer 3’er ay aralıklarla, kadınlar da yılda 3 kez 4’er ay aralıklarla kan bağışı yapabiliyor. 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabiliyor. Kan vermenin faydaları ne? Kan verince kan yapan organlar uyarılır ve kan yapmaya sevk ediliyor. Kan hücreleri yenileniyor. İnsan psikolojik olarak rahatlıyor, kendini huzurlu hissediyor. Daha sonra kendisine kan verilmesi gerektiğinde bunu yapacak insanların çıkacağını düşünerek güven duyuyor. Her kan bağışlayana kan grubu, kan sayımı ve kan yoluyla bulaşan hastalıklarla ilgili tarama testleri uygulanıyor, bu da bir yarar olarak düşünülebiliyor. Gönüllü bağışçılardan alınan kan, güvenli kan olduğundan kan yoluyla hastalık bulaşması da daha az oluyor. Sonuç olarak gönüllü bağışçıların sayısının artması, toplumun sağlık düzeyi üzerine olumlu etki yapıyor. Kan bağışlamak isteyen gönüllülere yapılan işlemler neler? Öncelikle donör adaylarına bir ‘donör değerlendirme formu’ verilerek bunu dikkatlice, doğru ve samimi cevaplar vererek doldurmaları ve altını imzalamaları isteniyor. Formu doldurup, verdiklerinde bu form ilgili arkadaşlar tarafından inceleniyor ve donör adayı ile yüz yüze, kısa bir görüşme yapılıyor Bu görüşmede bazı sorular ve verilen cevaplar hakkında açıklama yapılmakta ve yanlış anlaşılmalar varsa düzeltiliyor. Bu aşamada kan vericisi olmaya engel teşkil eden herhangi bir sorun yoksa fizik muayene (boy, kilo, tansiyon, nabız ölçümü ve gözle muayene) yapılıyor. Bu aşamada da bir sorunla karşılaşılmadıysa o zaman yapılacak testler için tüpe kan alınıyor. Alınan kan örneğinde kan sayımı ve diğer bazı testler yapılıyor. Eğer testler sonunda kan alınmasına engel bir sonuçla karşılaşılırsa, bu konuyla ilgili olarak donör adayına yazılı bir bilgilendirme yapılıyor. Kanda yapılan testlerde de engel bir durum tespit edilmezse bağışçı adayı kan alınmak üzere donör yatağına alınıyor ve bir ünite kan alınıyor. Kan alma işlemi 15 dakikadan daha az sürmüyor. Kan alımı sonrasında 10-15 dakikalık bir gözlem süresi bulunuyor. Bu arada bağışçılara yiyecek ve içecek ikramı yapılıyor ve kendilerine teşekkür ederek uğurlanıyor Kemik iliği, kan ve göbek kordonundan elde ediliyor Kök hücre; yaşam boyu kendi kendini yenileme ve farklı, tamamen olgun hücrelere dönüşebilme kapasitesine sahip hücrelerdir. İhtiyaç olduğu zaman kendilerinden sonraki hücrelere farklılaşarak, hücrelerin gelişimini, olgunlaşmasını ve çoğalmasını sağlarlar. Erişkin kök hücrelerden olan hematopoetik kök hücreler; tüm kan hücrelerine farklılaşabilirler. Kemik iliği, kan ve göbek kordonundan elde edilirler. Uygun koşullarda dondurularak canlılığını korurlar. Damar yolu ile verildiğinde kemik iliğine yerleşir ve hematopoezi (kan hücrelerinin oluşumu) başlatırlar. HLA, bir kişinin dokusunun diğer bir kişiye ne kadar uyduğunu gösterir. HLA doku tipi kalıtsal olup, kişinin kardeşleri, varsa ikizi en iyi eşleşme ihtimali olan kişilerdir. Hastanın ailesi içerisinde eşleşme bulunamaz ise tarama sizin gibi akraba olmayan kişiler arasında yapılmaya başlanır. Bir bağışçının, bir hasta için uygun olduğunun belirlenmesi, HLA doku tiplerinin eşleşmesi ile olur. Bağışçı ve hastanın HLA sonuçlarının yüksek oranda eşleşmesi, en iyi nakil sonucunun alınmasına neden olur. Kimler kök hücre bağışçısı olabilir? Kök hücre tedavisi kemik iliği kanserleri, lenfomalar, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar, kalıtsal anemiler, immün yetersizlikler, kalıtsal metabolik hastalıklarda uygulanır. Kök hücre bağışçısı olmak isteyen bir kişi; 18-50 yaş aralığında olmalıdır. Sağlıklı bir kişi olmalıdır. Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş olan, kronik hastalığı bulunmayan, kanser, HIV (AIDS) tanısı almamış olan kişiler kök hücre bağışçısı olabilir. Başvuru sonrası bilgilendirme görüşmesi yapılıyor Kök hücre bağışçısı olmak için; başvuru sonrası bir bilgilendirme görüşmesi yapılır. Eğer bağışı kabul ederseniz, Gönüllü Kök Hücre Bağışçısı Bilgilendirme ve Onam Formunu doldurup imzalayarak bu bağışı resmi olarak onaylamanız sizden istenir ve ardından 3 tüp kan örneği alınır. Türk Kızılayı tarafından kan örnekleriniz HIV, Hepatit ve Sifiliz gibi enfeksiyon hastalıkları açısından test edilir. Bu hastalıkların varlığı tespit edilir ise bağışçı olamazsınız ve bu konuda bilgilendirilirsiniz. Eğer enfeksiyöz hastalıklar açısından test sonucunuz negatif ise kan örneğiniz HLA (insan lökosit antijeni) doku tipinizin belirlenmesi için TÜRKÖK Doku Tiplendirme Laboratuvarı’na gönderilir ve test sonuçları Kemik İliği Bankası’na aktarılır. Periferik kök hücre veya kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağışçı adayı olmak istiyorsanız ülkemizde ve dünyada nakil olmayı bekleyen herhangi bir hasta için sizin verileriniz de değerlendirmeye alınacaktır. M emur- Sen’dan kan bağışı Memur-Sen Bartın Temsilciliği, koronavirüs salgınından dolayı kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunarak destek oldu. 33--66 yyaaşş aarraassıınnddaakkii ççooccuukkllaarrllaa iilleettiişşiimmii aannllaattııllaarr Bartın Üniversitesi’nde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 3-6 yaş çocuklarla doğru iletişimin yöntemleri anlatıldı. Haber Merkezi Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) iş birliğiyle “Pandemi Döneminde 3-6 Yaş Çocukla İletişim” adlı bir seminer düzenlendi. Video seminer yöntemiyle gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ile akademik ve idari personel yoğun ilgi gösterdi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Osman Şalcı tarafından verilen seminerde; çocukları etkin dinlemenin önemi, ebeveynlerin çocukla ilişkisinde etkili iletişim becerilerinin nasıl olması gerektiği, kişinin kendini doğru bir şekilde ifade etmesinin önemi ve çocuklarla olan ilişkisine etkisi, dinleme ve kendini ifade etme tekniklerinin birlikte kullanılması konularında bilgiler verildi. Eğitimde ayrıca aile tutumları, iletişim engelleri, ifade becerileri gibi konulardan da etkin örnekler üzerinden bahsedildi. Karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından tamamlanan video seminerlerin, önümüzdeki günlerde de salgın sürecine dair konular üzerinden devam edeceği bildirildi.Pandemi sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerin sürece dair önemli kazanımlar edinilmesine yardımcı olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizde ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta görülmesinin ardından Cumhurbaşkanlığımızın koordinesinde, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Yükseköğretim Kurulumuzun koordinesi ile önemli çalışmalar yapmaya gayret gösterdik. 23 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla eğitim-öğretime başladık ve başarıyla sürdürüyoruz. Yurt içi ve yurt dışından çok değerli konuklarımızın katılımıyla tüm bileşenlerimizi her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Çalışıyoruz, üretiyoruz, başarıyoruz ve el birliğiyle ülkemizin gelişimine değer katmaya tüm paydaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında, yine uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak sürece dair psikososyal destek uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle emek veren, sürecin etkilerinin en aza indirilmesi ve motivasyonun arttırılması noktasında çaba sarf eden her bir bileşenimizi kutluyorum. Bu zorlu süreci de hep birlikte göstereceğimiz özveriyle aşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi. 01/06/2020 BA RTIN H E RG ÜN G A Z E T E Sİ SAYFA 6 İHALE İLANI EMEKLİ DİNLENME EVİ TEFRİŞAT TADİLATI VE MOBİLYA BARTIN BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Emekli Dinlenme Evi Tefrişat Tadilatı ve Mobilya alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2020/245659 1-İdarenin a) Adresi :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 MERKEZ/BARTIN b) Telefon ve faks numarası :3782271025 - 3782274013 c) Elektronik Posta Adresi :kulturvesosyalisler@bartin.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı :27 kalem tefrişat tadilatı ve mobilya malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri :Bartın c) Teslim tarihi :40 takvim günü içinde malzemenin tamamı teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No: 1 BARTIN b) Tarihi ve saati :10.06.2020 - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. B.V:2020/206

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN