BARTIN BELEDİYESİ TAŞINMAZ İHALESİ 

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : Belediyemiz sınırları içinde kalan İlimiz merkez ilçe Kemerköprü Mahallesi, tapuda E28c12c1a pafta, 89 ada, 198 parsel no'lu

PAYLAŞ

İLANI
BARTIN BELEDİYESİ TAŞINMAZ İHALESİ 
İdarenin;
Adresi                            : Kemerköprü Mah. Elmalık Sk. No:1 74100MERKEZ/BARTIN
Telefon ve faks numarası :  3782271025 - 3782274013
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : Belediyemiz sınırları içinde kalan İlimiz merkez ilçe Kemerköprü Mahallesi, tapuda E28c12c1a pafta, 89 ada, 198 parsel no’lu mülkiyeti belediyemize ait 999,62 m2 yüzölçümlü arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak ihale neticesinde satılacaktır. İhale 18/11/2020 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 16:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, arsa’ya ait muhammen bedel 944.641,00TL+KDV, geçici teminat 28.339,23-TL’dir İhaleye katılmak için istenen belgeler a) İhaleye başvuru dilekçesi, dilekçede Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. b) Şartname alındı makbuzu ve Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından kabul edildiği belirtilerek imzalanmak zorundadır.), c) Geçici Teminat, d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için), e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için), f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri, g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, h) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri, i) Belediyemize borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı, j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihalelerden yasaklı olmadığını dair beyan. İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Bartın Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Şartname Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00.-TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                        (BASIN1238923)

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN