BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Kefen Takımı Ve Mezar Tahtası Takımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

PAYLAŞ

İLAN
KEFEN TAKIMI VE MEZAR TAHTASI TAKIMI
BARTIN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kefen Takımı Ve Mezar Tahtası Takımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                            : 2020/726133
1-İdarenin
    a) Adresi              :KEMERKÖPRÜ MAHALLESI ELMALIK SOKAK 1 74100                           BARTIN MERKEZ/378
    b) Telefon ve faks numarası     :2271025 - 3782274013
    c) Elektronik Posta Adresi           :bartinbelediyesi@bartinbelediyesi.com
    ç) İhale dokümanının 
    görülebileceği internet 
    adresi (varsa)             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı    :100 Adet Kadın Kefen Takım , 250 adet Erkek Kefen Takımı                     ve 400 adet Mezar tahta Takımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer                         alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                             ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri            :Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası Gölbucağı                             Mahallesi  121.Cadde No:16 BARTIN
    c) Teslim tarihi             :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip (izleyen) 20 gün                             içerisine   malzemenin tamamı teslim edilecektir.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer         :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 Bartın
    b) Tarihi ve saati         :07.01.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                              (BASIN 1283001)
 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN