Bartın Belediye Su İşleri

Katyonik Polielektrolit al ı m ı

PAYLAŞ

İHALE İLANI KATYON İK POL İELEKTROL İT BARTIN BELED İYES İ SU VE KANAL İZASYON MÜDÜRLÜ Ğ Ü Katyonik Polielektrolit al ı m ı 4734 say ı l ı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç ık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ili şkin ayr ınt ı l ı bilgiler a ş a ğ ıda yer almaktad ır: İhale Kay ıt Numaras ı :2020/189109 1- İdarenin a) Adresi :KEMERKÖPRÜ MAHALLESI ELMALIK SOKAK NO:1 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN b) Telefon ve faks numaras ı :3782271025 - 3782274013 c) Elektronik Posta Adresi :suislerimud@bartin.bel.tr ç) İhale doküman ı n ın : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ görülebilece ğiinternet adresi (varsa) 2- İhale konusu mal ı n a) Niteli ği, türü ve miktar ı :5.000 kg Katyonik Polielektrolit Ayr ınt ı l ı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman ı içinde bulunan idari şartnameden ula ş ılabilir. b) Teslim yeri :Dall ıca Köyü Çak ırlar Mahallesi Çak ırlar Sokak No:37 Merkez BARTIN adresindeki Merkez At ık Su Ar ıtma Tesisi c) Teslim tarihi :Ürünün tamam ı 3 parti halinde teslim al ınacakt ır. İlk parti sözle şmenin imzalanmas ına müteakip 5 i ş günü içerisinde, di ğer iki parti idarenin talebine istinaden üç i ş günü içerisinde teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yap ılaca ğ ı yer :Kemerköprü Mahallesi Elmal ık Sokak No:1 74100 Merkez BARTIN b) Tarihi ve saati :21.04.2020 - 10:30 4. İhaleye kat ılabilme şartlar ı ve istenilen belgeler ile yeterlik de ğerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye kat ılma şartlar ı ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu ğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek ki şi olmas ı halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel ki şi olmas ı halinde, ilgisine göre tüzel ki şili ğin ortaklar ı, üyeleri veya kurucular ı ile tüzel ki şili ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam ı n ın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas ı halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar ı gösteren belgeler ile tüzel ki şili ğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeri ği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeri ği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu al ı m ın tamam ı veya bir k ısm ı alt yüklenicilere yapt ı r ılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterli ğe ili şkin belgeler ve bu belgelerin ta ş ımas ı gereken kriterler: İdare taraf ından ekonomik ve mali yeterli ğe ili şkin kriter belirtilmemi ştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterli ğe ili şkin belgeler ve bu belgelerin ta ş ımas ı gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili sat ı c ı l ı ğ ı veya imalatç ı l ı ğ ı gösteren belgeler: a) İmalatç ı ise imalatç ı oldu ğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili sat ı c ı veya yetkili temsilci ise yetkili sat ı c ı ya da yetkili temsilci oldu ğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar ıdaki belgelerden biriyle birlikte sundu ğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas ı yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatç ı oldu ğu a ş a ğ ıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) İstekli ad ına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b) İsteklinin üyesi oldu ğu meslek odas ı taraf ından istekli ad ına düzenlenen Kapasite Raporu, c) İsteklinin kay ıtl ı oldu ğu meslek odas ı taraf ından istekli ad ına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, ç) İsteklilerin adlar ına veya unvanlar ına düzenlenmi ş olan teklif etti ği mallara ili şkin yerli mal ı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 4.3.2. Tedarik edilecek mallar ın numuneleri, kataloglar ı, foto ğraflar ı ile teknik şartnameye cevaplar ı ve aç ıklamalar ı içeren doküman: - Firmalar laboratuvarda ve dekantörde yap ılacak denemeler için 100 kg (4 adet x 25 kg) bedelsiz orijinal paketlerindeki polielektroliti ve 1 Litre Kloroformu Merkez Atıksu Arıtma Tesisi laboratuvarına teslim ederek, teslim edildiğine dair tutanağı ihale teklif dosyasında sunacaklardır. - Firmalar teklif ettikleri ürüne ait teknik özelliklerini gösteren analiz raporlar ı n ı ihale teklif dosyas ında sunacaklard ır. - Firmalar teklif ettikleri ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu ihale teklif dosyas ında sunacaklard ır. 5.Ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklif fiyatla birlikte fiyat d ı ş ındaki unsurlar da dikkate al ınarak belirlenecektir. Ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklif (EAEAT) a ş a ğ ıdaki formül ile hesaplan ır: KM= Kuru Madde (%) A= Dekantöre Gelen Çamur Kuru Madde Miktar ı (kg KM/h)= Dekantör Besleme Debisi (m3/h) x Dekantör Besleme Çamur Konsantrasyonu (kg KM/m3) B= Dekantöre Gelen Polimer Miktar ı (gr Polimer/h)= Polimer Debisi (m3/h) x Polimer Konsantrasyonu (gr polimer/m3) C (Optimum Doz)= 1 Kg Kuru Çamur İçin Harcanmas ı Gereken Polimer Miktar ı= B/A (gr polimer/kg KM) EAEAT: 1 ton kuru madde (KM) çamur ba ş ına tüketilen optimum dozdaki polielektrolit maliyeti D: Teklif Edilen 1 kg Polielektrolit Birim Fiyat ı C: Optimum Doz (1 ton kuru madde (KM) çamur ba ş ına tüketilen polielektrolit miktar ı (gr polimer/kg KM) EAEAT = D (Teklif Edilen 1 kg Polielektrolit Birim Fiyat ı) x C (Optimum Doz) 6. İhaleye sadece yerli istekliler kat ılabilecektir. 7. İhale doküman ı n ın görülmesi: 7.1. İhale doküman ı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanlar ın ihale doküman ı n ı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bart ın Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlü ğü Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ın çarp ı m ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözle şme imzalanacakt ır. Bu ihalede, i şin tamam ı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm ı ş) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yap ılmayacakt ır. 14.Di ğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç ıklama istenmeksizin ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklif üzerinde b ırak ılacakt ır. BV:2020/174

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN