BAKKA TEKNİK DESTEK PROGRAMI 4. DÖNEM BAŞVURULARI DEVAM

Programa 450 bin TL'lik bütçe

PAYLAŞ

Nurdan Eroğlu

Bartın, Karabük ve Zonguldak’tan sorumlu olan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA)  2017 Yılı Teknik Destek Programı için 4. dönem başvuruları devam ediyor. 3 Temmuz’da başlayan dördüncü dönem başvuruları 29 Ağustos’ta sona erecek. Programın bütçesi ise 450 bin TL

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 31 Ocak 2017 tarihinde ajansın internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna ilan edildi. Program için 1 Şubat 2017 itibariyle alınmaya başlanan başvurular ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınmaya devam ediyor. 1 Şubat’ta başlayan birinci dönem başvuruları 28 Şubat’ta, 1 Mart’ta başlayan ikinci dönem başvuruları 28 Nisan’da, 2 Mayıs’ta başlayan üçüncü dönem başvuruları da 30 Haziran’da sona erdi. Teknik Destek Programı için 3 Temmuz’da başlayan dördüncü dönem başvuruları da 29 Ağustos’ta sona erecek. 2017 yılı Teknik Destek programı için son başvurular ise 31 Ekim 2017 saat 18.00’da sona erecek.

2017 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ HAZIRLANDI

Başvuru Sahipleri için Ajans tarafından “2017 Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi” hazırlandı. Rehberde destekten yararlanabilecek gerçek veya tüzel kişiler, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartlar, başvuru ve yararlanma şekil ve şartları, destek konusu öncelik alanı, destekten karşılanabilecek uygun maliyetler, seçim ve değerlendirme kriterleri, başvuru sahibi yükümlülükleri, standart başvuru belgeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi. Destek programının amacı, kapsamı ve sağlanacak mali kaynakla ilgili olarak da şu ifadeler kullanıldı:

PROGRAMA 450 BİN TL BÜTÇE 

“Zonguldak merkezli TR81 Düzey 2 Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Zonguldak, Karabük, Bartın illerinde faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) kuruluşundan bu yana kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak doğrultusunda faaliyet göstermektedir. BAKKA sayılan amaca uygun olarak 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında toplam 5 adet teknik destek programı yürütmüştür ve desteklerine 2017 yılı içerisinde de 450 bin TL bütçeli 2017 Yılı Teknik Destek Programı ile devam edecektir.

İKİ GELİŞME EKSENİ

Yürüttüğü mali ve teknik destek programlarının yanı sıra BAKKA, başta 2010-2013 Batı Karadeniz Bölge Planı ve 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı olmak üzere hazırladığı çeşitli dokümanlar ve yaptığı araştırmalarla bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmuştur. Katılımcılık ilkesi esas alınarak hazırlanan 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planında bölgenin vizyonu ‘Bağımlı Ekonomik Yapısını Kırmış ve Yaşam Kalitesini Yükseltmiş Bir Bölge Olmak’ olarak belirlenmiş, tespit edilen darboğazların üstesinden gelinebilmesi ve hedeflenen vizyona ulaşılabilmesi için iki gelişme ekseni belirlenmiştir. Bölgenin ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir kalkınmasının gerçekleştirilebilmesi için ulaşılması gereken hedefleri kapsayan söz konusu gelişme eksenleri ‘Yenilikçilik ve Girişimcilikle Desteklenen Sektörel Çeşitlilik’ ve ‘Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma’ olarak belirlenmiştir. 2017 yılı Teknik Destek Programı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 yılı Çalışma Programı, Ajansın önceki yıllarda bölgede edindiği tecrübeler ile 2010-2013 Batı Karadeniz Bölge Planı ve 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı kapsamında belirlenen hedef ve öncelikler dikkate alınarak Bütçe Usul ve Esaslarında belirtilen kıstas ve standartlara uygun bir şekilde hazırlanmış olup, program amaç, öncelik ve uygunluk esaslarına rehber içerisindeki başlıklarda yer verildi.

BÖLGE SINIRLARINDA DESTEK SAĞLANACAK

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, yürüteceği Teknik Destek Programı ile yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini arttırıcı faaliyetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları konuları için mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle veya hizmet alımı yoluyla teknik destek sağlayabilecektir. Ajans tarafından bu başlık altında sağlanacak destekler temelde ajansın faaliyet gösterdiği bölge sınırları dâhilinde sağlanır. Ancak amaçlarına uygunluğunun gerekçelendirildiği durumlarda özellikle ulusal veya uluslararası ilişkiler gerektiren bazı destekler bölge dışında da sağlanabilir.  BAKKA tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

MALİYETE 15 BİN TL BARAJI

2017 yılında, teknik destek programı kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 450 bin TL’dir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kurum/kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemektedir. Teknik destek faaliyetleri Ajansın kendi personeli eliyle veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Ajans tarafından karar verilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil 15 bin TL’yi aşamaz.”

İŞTE TEKNİK DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN KURALLAR!

Teknik Destek Programına ilişkin kurallarda Ajans tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik desteğin uygulama süresinin bir ay olduğuna dikkat çekilirken şu ifadeler kullanıldı:

“Başvuru sahipleri, başvuruda bulundukları andan itibaren ilgili Yönetmelik hükümlerini (8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu hükümleri) ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bu destek programını, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri, Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Teknik destek kapsamında Ajans tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik desteğin uygulama süresi bir aydır. Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanır. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süre ile geçici uzman personel görevlendirilemez. Ajans aynı proje veya faaliyet için, mali destek veya teknik destekten sadece birini sağlayabilir. Yararlanıcının, söz konusu desteğin sağlanması süresince, destek nedeniyle doğrudan gelir elde etmesi mümkün değildir. Yararlanıcının bu hükme rağmen, böyle bir gelir elde ettiğinin tespiti durumunda, ilgili gelir Ajansa aktarılır. Bu hususa yapılacak sözleşmede yer verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması halinde sürecin tamamında Ajansın takdir yetkisi bulunmaktadır. Teknik Destek Programı kapsamında sunulan başvurulara ait tüm belgeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda bu belgelerde yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.”

ÜÇ TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ SÖZ KONUSU

Destek sağlanabilecek başvurulara yönelik başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu, teknik destek sağlanacak faaliyetlerin uygunluğu, maliyetlerin uygunluğu gibi üç temel uygunluk kriteri söz konusu olacak. Ayrıca Ajans tarafından sağlanacak teknik destekten yararlanabilmek için bu kıstasların tamamının eksiksiz olarak yerine getirilmesi zorunluluğu da bulunuyor. 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NE?

Teknik destek talebini içerir proje başvurularında bazı dikkat edilmesinin projenin ön inceleme ve nihai değerlendirme aşamalarındaki başarı oranını arttıracağı öngörülüyor. İşte başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar…

Teknik destek kapsamında başvuruların KAYS üzerinden yapılmasına ve yetkili kişilerce imzalı, kaşeli, mühürlü hallerinin matbu tesliminin zamanında yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

UYUMLULUK ÖNEMLİ

Projeler KAYS üzerinde girilirken Başvuru Sahibi bölümünde tanımlı ‘yetkili kişiler’ proje ekinde yetkilendirilen kişiler olmalı Kurumun en üst yetkili amiri tarafından yetkilendirilen kişiler proje evraklarını imzalamaya ve başvuruyu yapmaya yetkili. Başvuru dosyasında imzası olan isimlerin ekte sunulan yetkilendirme evrakında belirtilen isimlerle uyumlu olması hususu da önemli. KAYS’a ek ve destekleyici belgelerin imzalı mühürlü taranmış hallerinin yüklenmesine, söz konusu eklerde tarih, yetkili adı soyadı, unvanı, kurum kaşesi ve mührünün yer almasına birden fazla sayfalı eklerin paraflanmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

YENİDEN DÜZENLENECEK

Teknik destek programı kapsamında en önemli dokümanlar arasında yer alan ‘Teknik Şartname Hazırlık Formu’nun detaylı hazırlanması, Ajans tarafından gerçekleştirilecek piyasa araştırmasında başvuru sahibinin başvuru formunda sunmuş olduğu söz konusu forma istinaden mali teklif alınacağının bilinmesi da gerekiyor. Belirli bir firmayı işaret eden teknik şartnamelerin Ajans tarafından yeniden düzenlenebileceği göz önünde bulundurulmalı, özellikle Türkiye’de eğitim vermeye, sertifika vermeye yetkili tek firmanın bulunduğu yazılım, programlama eğitimlerinde yetkili firmadan teklif alınmasına ve bu hususun proje metninde veya ekinde belirtilmesine, başvuru sahibi kurum bünyesinde eğitimi alınacak yazılım ve programların yeterli kullanıcılı yasal kurulumlarının mevcut olmasına dikkat edilmeli.

BAKKA’DAN  TAVSİYELER

Faaliyet teklifi kapsamında kurumsal kapasite ve hizmet kalitesi artışına etki edebilecek unsurların tespit edilebilmesi açısından proje ilgili bölümlerinde başvuru sahibi kurumun teklife konu destek kapsamındaki mevcut hizmet kalitesi ve kurumsal kapasite seviyesine ilişkin destekleyici bilgilerin sunulması, faaliyet teklifinde sunulan ihtiyaç ve sorunların başvuru sahibi özelinde de ayrıca tanımlanması ve somut gerekçelerde ifade edilmesi, faaliyet teklifi hedef grup ve nihai yararlanıcılarının karıştırılmaması, söz konusu tanımlamaların sayısal veriler ve net tanımlamalarla belirtilmesi, proje kapsamında beklenen sonuçların sürdürülebilirliği ile potansiyel çarpan etkilerinin karıştırılmaması, beklenen sonuçların kurumsal, mali ve politik boyutları ile ayrı ayrı açıklanması, potansiyel çarpan etkilerinin somut tanımlar ve mümkünse gerçekçi sayısal verilerle ayrıca tanımlanması tavsiye ediliyor.

 

 

 

Nurdan EROĞLU

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN