ARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP)

PAYLAŞ

ZİPLİNE YAPTIRILACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Ulus İlçesi Aşağıköy Zipline yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                        :2021/146511 
1-İdarenin
    a) Adı                    :TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE                                 MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP) TARIM VE ORMAN                                 BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
    b) Adresi                :GELİNCİK MAH. FATİH CD. 45 57100 SİNOP                                 MERKEZ/SİNOP
    c) Telefon ve faks numarası        :3682010010 - 3682601605
    ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
    e-imza kullanılarak indirilebileceği
     internet sayfası                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
    a) Adı                    :Ulus İlçesi Aşağıköy Zipline
    b) Niteliği, türü ve miktarı:        3 kuleli, 2 hatlı Zipline yapım işi
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :Bartın ili Ulus İlçesi Aşağı Köy
    ç) Süresi/teslim tarihi            :Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim                                 günüdür.
    d) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün                             içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :31.03.2021 - 11:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
    (e-tekliflerin açılacağı adres)        :Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü İhale Odası                                 Merkez/BARTIN
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1-İstekliler ihale tarihinden daha önce imalatını bitirmiş oldukları minimum 300 metre zipline hattı yapmış olduğuna dair zipline için standart gereği ;TS EN 15567-1 ve TS EN 15567-2 standartlarına uygun olduğunu gösterir Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı ürün standart sertifikasını ihale yeterlilik tablosunda sunacaklardır. 2-Zipline durdurma sistemi için kullanılacak olan 6*19 galvanizli çelik özlü çelik halatın TS EN 12385-4+A1 standardına uygun, kopma mukavemeti min.105kN olduğunu gösteren olumlu, Türkçe test raporu, ihale yeterlilik tablosunda belirtilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A(XIX). GRUP:Kabolu Taşıma Sistemleri Yapım İşleri veya  A XVIII:Grup : saha işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1332811)           
 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN