2017 Yılı Teknik Destek Programı başladı

450 bin TL kaynak

PAYLAŞ

Nurdan Eroğlu

Bartın, Zonguldak ve Karabük’ten sorumlu olan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2017 Yılı Teknik Destek Programı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuruları 31 Ekim’de sona erecek destek program kapsamında desteklenecek faaliyetler için toplam 450 bin TL kaynak bulunuyor.

Bartın, Zonguldak ve Karabük’ten sorumlu olan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2017 Yılı Teknik Destek Programı için başvuruların başladığını duyurdu. BAKKA tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak. Yürütülecek  Teknik Destek Programı ile yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini
arttırıcı faaliyetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının
yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları konuları için mevcut imkânları
çerçevesinde kendi personeli eliyle veya hizmet alımı yoluyla teknik destek sağlayabilecek.

TOPLAM KAYNAK TUTARI 450 BİN TL

2017 yılında, teknik destek programı kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam
kaynak tutarı 450 bin TL.  BAKKA bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutabiliyor.  Teknik destek kapsamında yararlanıcı kurum/kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemekte.  Teknik destek faaliyetleri Ajansın kendi personeli eliyle veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebiliyor. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Ajans tarafından karar verilecek. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil 15 bin TL’yi aşamayacak.

UYGULAMA SÜRESİ BİR AY

Başvuru sahipleri, başvuruda bulundukları andan itibaren ilgili Yönetmelik hükümlerini  ve bütün hususları kabul etmiş sayılıyor. BAKKA bu destek programını, zorunlu hallerin ortaya çıkması
halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkına sahip. Bu durumda başvuru
sahipleri, Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamıyor.  Teknik destek kapsamında Ajans tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik desteğin uygulama süresi bir ay. Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanıyor.  Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süre ile geçici uzman personel görevlendirilemiyor. Ajans aynı proje veya faaliyet için, mali destek veya teknik destekten sadece birini sağlayabiliyor.  Yararlanıcının, söz konusu desteğin sağlanması süresince, destek nedeniyle doğrudan gelir elde etmesi mümkün değil.  Yararlanıcının bu hükme rağmen, böyle bir gelir elde ettiğinin tespiti durumunda, ilgili gelir Ajansa aktarılıyor. Bu hususa yapılacak sözleşmede yer veriliyor. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması halinde sürecin tamamında Ajansın takdir yetkisi bulunmakta. Teknik Destek Programı kapsamında sunulan başvurulara ait tüm belgeler Ajans
tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabiliyor. Böyle bir durumda bu belgelerde yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmiyor.

DESTEK SAĞLANABİLECEK BAŞVURULAR NELER?

Destek sağlanabilecek başvurulara yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusu. Bu kriterler başvuru sahiplerinin ve ortakların uygunluğu, teknik destek sağlanacak faaliyetlerin uygunluğu ve maliyetlerin uygunluğu. Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlar:  Mahalli İdareler (İl-İlçe-Belde Belediyeleri, İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği) Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl-İlçe-Şube Müdürlüğü, Okullar) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Üniversiteler (Rektörlük, Dekanlıklar, MYO, Araştırma Enstitüleri),  Organize Sanayi Bölgeleri ve İş Geliştirme Merkezleri. Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler, başvuru sahibi veya ortağı olarak teknik destek talebinde bulunamıyor.
 

UYULMASI GEREKEN KOŞULLAR NE?

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri  belirtilen koşulların tümüne
uymak zorunda. Uyulması gereken bu koşullar şunlar:  Teknik destek konusunun başvuru sahibi kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 Düzey 2 Bölgesinde (Zonguldak, Karabük ve Bartın) kayıtlı olması veya merkez ya da harcama yetkisine sahip yasal temsilciliğinin (şube vb.) bu bölgede bulunması, Teknik destek başvuru sürecinden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Tüzel Kişiliği haiz olması (Kamu kurum ve kuruluşlar ve bunlara bağlı birimler için bu şart aranmaz).
Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının ayrıca  Teknik Destek Programından yararlanabilmeleri için; İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi
tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya
alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen
benzer durumlarda olanlar, kesinleşmiş yargı kararı ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar, haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler, teklif edilen teknik destek talebi dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar, Teknik Destek Programına katılım koşulu olarak BAKKA tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler, Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde Değerlendirme Komisyonunu veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler programa katılmaya veya destek almaya hak kazanamıyor. Teknik Destek Programı kapsamında siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi ya da ortağı olarak destek başvurusunda bulunamıyor ve uygulamalarında yer alamıyor.

ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

Ortakların başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kıstaslarını karşılamaları ve teknik destek başvurusunun
tasarım ve uygulama aşamalarında aktif olarak görev almaları gerekiyor. Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını dolduracak. Teknik Destek Talep Formunda yer alan beyan formunun  tüm ortakların yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanması ve tüm sayfaların paraflanması gerekiyor.  

FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Faaliyetlerin uygunluğu kapsamında  Ajans, yalnızca belirtilen alanlarda yer alan kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek faaliyetlere teknik destek hizmetleri sağlayabiliyor.  Ajans tarafından uygulanacak olan Teknik Destek Programı çerçevesinde her bir faaliyet en geç 1 ay içerisinde tamamlanacak. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlayacak.  Teknik destekler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 Düzey 2 Bölgesinde (Zonguldak, Karabük, Bartın) gerçekleştirilmek zorunda.  Ancak amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda, özellikle ulusal veya uluslararası ilişkiler gerektiren bazı faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebiliyor.
 

ÖRNEK PROJE KONULARI NELER?
 

Ajans TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde (Zonguldak, Karabük, Bartın) yerel kalkınma kapasitesini artırıcı
ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek nitelikteki her türlü faaliyet için teknik destek
sağlayabilecek.  Teknik Destek Programı kapsamında sunulan başvurular; Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,  diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunulabilecek çalışmalarını kapsamak zorunda . Konular, Teknik Destek Programının genel ve özel amaçlarına uygun bir şekilde çeşitlendirilebiliyor. Başlıca konular şunlar:  Bölgede yerel yönetimlerin ve mahalli idare birliklerinin planlama çalışmalarının eğitim veya danışmanlık yoluyla desteklenmesi, plan hiyerarşisi, kent planlaması ve uygulaması üzerine teknik personele eğitim verilmesi, yerel yönetimlerin planlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yazılımların kullanılmasına yönelik eğitimler, bölgede ulusal ya da uluslararası hibe destek mekanizmalarının kullanımının arttırılmasına yönelik uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri ile uluslararası fonlara yönelik proje yazım/hazırlık süreci danışmanlık faaliyetleri, bölgede program ve projelere katkı sağlamak amacıyla uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, dış ticaret, uluslararası pazarlama/tanıtım kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, akreditasyon, ihracat, kalite, marka, patent ve sertifikasyon süreçlerine yönelik vb. eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, ilgili kurumların teknik personellerine yönelik yazılım ve programlama eğitimleri, kurumsallaşma ve kurumsal yönetim odaklı eğitim (stratejik plan hazırlama vb.) ve danışmanlık faaliyetleri ve Uluslararası yatırımların çekilmesine yönelik sektörel teknik hazırlıkları içeren danışmanlık faaliyetleri.  Tüm başvuruların  her koşulda meri mevzuata uygun olması ve  bireysel araştırma niteliğindeki çalışmalar veya salt akademik çalışmalar, uzaktan eğitim veya uzaktan danışmanlık olan faaliyetler,  siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,  hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongreler düzenlenmesi ve katılım sağlanması için bireysel sponsorluklar,  eğitim veya kurslar için bireysel burslar,  yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler ve  ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler gibi konuları içermesi gerekiyor.
 

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması halinde, sadece uzman giderleri (yol ve
konaklama dâhil) hizmet alımı çerçevesinde ajans tarafından karşılanıyor. Bu maliyetler
haricinde yer alan tüm maliyetler uygun olmayan maliyetler kapsamında yer alıyor. Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmiyor. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve diğer gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından karşılanıyor. Yararlanıcı kuruluşun veya ortağının teknik desteğin gerçekleştirilmesinde sağlayacağı bu tür ayni katkıların Teknik Destek Talep Formunda belirtilmesi gerekiyor.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER NELER?


Teknik destek başvuruları, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü
(KAYS - PFD) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve projelerin değerlendirme
aşamaları dâhil onay aşamasına kadar olan bütün süreçler bu elektronik sistem üzerinden
yürütülecek.  Başvuruların, KAYS - PFD online sisteminde yer alan başvuru formunun doldurulması ve talep edilen diğer belgelerin sisteme yüklenmesi ile gerçekleştirilmesi zorunlu. KAYS’a, elektronik ortamda kaydı yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.  Ajansa sunulan başvuru dokümanlarının tamamı KAYS’ta yer alacak. Herhangi bir tutarsızlık durumunda ilgili başvuru reddedilebilecek. Değerlendirmelerde ve diğer işlemlerde elektronik ortamdaki bilgi ve belgeler esas alınacak.  Başvurular sadece sunulan belgeler üzerinden değerlendirileceğinden, Talep Formunda ve diğer belgelerde mümkün olduğunca açık ve anlaşılır bir dil kullanılması, teknik şartnamenin talep edilen eğitim / danışmanlığın özelliklerini iyi yansıtacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Talep edilen belgeler ve başvuruda öngörülen çalışmalara bağlı olarak meri mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Teknik Destek Talep Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda tespit edilecek herhangi bir hata veya talep formundaki önemli bir tutarsızlık başvurunun reddine yol açabiliyor. Talep formunda sunulan bir bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, Ajans tarafından ek açıklama talep edilebilecek.

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, www.bakka.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek http://portal.kays.kalkinma.gov.tr
bağlantısı üzerinden yapılacak. Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı
 adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilecek.  KAYS üzerinden Başvuru Formu doldurulacak, ekleri başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra KAYS’a yüklenecek. Başvurular, KAYS üzerinden tamamlandıktan sonra sistem üzerinden çıktısı alınacak, ilgili kısımlar başvuru sahibi ve varsa ortakları tarafından imzalanacak ve tüm sayfaları yine başvuru sahibi ve varsa ortakları tarafından paraflanacak, diğer ekler ile birlikte tüm dosyanın asıl belgeleri dosya içerisinde teslim edilecek. Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz ve hatasız olup olmadığını Başvuru Rehberinde yer alan
idari ve uygunluk kontrol listelerinden kontrol edebilecek.  Proje başvuruları, kapalı zarf içinde üzerine sistemin vereceği Başvuru Kapak Sayfası yapıştırılmış şekilde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden BAKKA Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 Kozlu/Zonguldak, BAKKA Ömer Lütfi Özaytaç Cad. Özçelik İş Merkezi No: 5 K:5 D: 3 Merkez/ Karabük ve Bülent Ecevit Bulv. Dağlıoğlu Sitesi, D Blok No:70 D:3 Merkez / Bartın adreslerinde kabul edilecek. Faks ya da elektronik posta gibi başka yollarla gönderilen proje teklifleri değerlendirilmeye alınmayacak. KAYS-PFD modülü üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyeceği gibi, sadece KAYS-PFD modülü üzerinden elektronik ortamda yapılan ancak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na matbu olarak ulaştırılmayan başvurular da kabul edilmeyecek.

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN