TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Karapınar Çayırı Su Deposu ve Bağlantıları Yapım İşi yapım iş

PAYLAŞ

İHALE İLANI
KARAPINAR ÇAYIRI SU DEPOSU VE BAĞLANTILARI YAPIM İŞİ 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİNOP) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Karapınar Çayırı Su Deposu ve Bağlantıları Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN;                        2020/456662
1-idarenin
    a) Adı                    :TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI X.BÖLGE                                 MÜDÜRLÜĞÜ
                        (SİNOP) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN                             YARDIMCILIKLARI
    b)Adresi                :GELİNCİK MAH. FATİH CD. 45 57100 SİNOP
                        MERKEZ/SİNOP
    c)Telefon ve faks numarası        :3782271844 - 3782271845
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
     ve e-imza kullanılarak
     indirilebileceği internet sayfası        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale    konusu yapım işinin
    a)Adı                    :Karapınar Çayırı Su Deposu ve Bağlantıları                                 Yapım İşi
    b)Niteliği, türü ve miktarı        :1 Adet 15 m3 Prizmatik Su Deposu ve    Su                                 Bağlantıları
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir        
c)Yapılacağı /Teslim edileceği yer        :Bartın İli Arıt Beldesi Karapınar Çayırı
ç)Süresi/ Teslim Tarihi                :Yer tesliminden itibaren 35 (OtuzBeş) takvim                                 günüdür.
d) İşe başlama Tarihi                :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün                             içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
    a)İhale (son teklif verme) 
    tarih ve saati                :14.09.2020 -10:30
    b)İhale komisyonunun toplantı 
    yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü İhale Odası                                 Merkez/BARTIN
 4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen  belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak         kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği tdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5.lhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.    İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
Yapım İşlerinde İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan XVIII. Grup Saha işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunarak ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ve MİMARLIK bölümü diplomaları ve mezuniyet belgeleri ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir,
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsıyurn    olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:
İhalede    Uygulanacak    Sınır    Değer    Katsayısı    (N)    1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.                                                 B.V:2020/386
 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN