SGK, yapılandırmanın detaylarını açıkladı!

SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Soysal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yeniden yapılandırılacağı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Öztekneci, 31 Aralık'a kadar başvurulabilecek olan yapılandırmanın kapsamını, ödeme ve taksitlendirme şeklini ve nasıl başvurulabileceğini anlattı.

PAYLAŞ

SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Soysal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yeniden yapılandırılacağı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Aralık’a kadar başvurabileceğini ifade eden Öztekneci, “Bilindiği üzere, 11 Kasım 2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılması  Hakkında  Kanun”  17 Kasım 2020  tarihli  ve    31307  sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Kanun ile Kurumumuz tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2020/Ağustos ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde  belirtilen  sürelerin  sonuna  kadar  tahakkuk    ettiği    halde    ödenmemiş  olan  Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yapılandırılmaktadır” dedi.

Ekrem Öztekneci yapılandırmanın detaylarını ise şu şekilde açıkladı:

YAPILANDIRMA KAPSAMI

2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait;

4/a, 4/b ve 4/c sigortalıların,

•             Sigorta primleri,

•             İşsizlik sigorta primleri,

•             İdari Para Cezaları,

-              Genel Sağlık Sigortası Primleri,

-              İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,

-              Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

-              Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet süreleri¬nin ihyası halinde doğan alacaklar,

-              İsteğe Bağlı ve Topluluk Sigortası primleri,

-              6183/48. md. kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

-              Asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,

-              Ek-5, Ek-6 ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklar-dan doğan alacaklar yapılandırma kapsamındadır.

•             Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecektir.

•             Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir.

•Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 1 Mart 2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME

Peşin veya İki Taksitte Ödeme Avantajları;

•             Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10'nun, en son 1 Mart 2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 31 Mart 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecektir.

•             İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir.

Taksitle Ödemelerde;

•             Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

•             Seçilen taksit sayısına göre ödenecek tutarlar aşağıdaki oranlara göre hesaplanacaktır.

-              6 eşit taksit için (1,045)

-              9 eşit taksit için (1,083)

-              12 eşit taksit için (1,105)

-              18 eşit taksit için (1,15)

Diğer Ödeme Avantajları;

•             Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını

1 Ocak 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;

-              31 Ekim 2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

-              Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır.

•             Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının,

31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

•             31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu aslının,

30 Nisan 2021    tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammı silinecektir.

BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

•             İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’ye,

•             4/b (Bağ-Kur) sigortalıları. e-devlet üzerinden, elden veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/SGM’ye,

•             Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, elden veya posta yoluyla dosyalarının olduğu

yerdeki SGİM/SGM’ye,

•             Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,

•             Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise,

e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye,

31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

•             Bağ-Kur (4/b) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir.

•            GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmayacaktır.

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI

Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.

Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.

İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

İhale ve İnşaat İş Yerleri;

•             Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi / teminat iadesi yazısı verilecektir.

•             Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

•             Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,

•             İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Ayrıca;

•             Peşin ve taksitli ödemelerde (taksitin yüzde 10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.

•             Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri  taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.”

 

Muhammet CİVAN

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN