DEVLET HASTANESİ -

PAYLAŞ

İHALE İLANI
2021 YILI TEKNİK GRUP BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2021 YILI TEKNİK GRUP BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :2020/596041
1-İdarenin
    a) Adresi                :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782277620 - 3782273657
    c) Elektronik Posta Adresi        :bartindhs1@saglik.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
     internet adresi                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :2021 YILI TEKNİK GRUP BAKIM ONARIM HİZMET                         ALIMI (11 Kısım)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan                             ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                             ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :Bartın Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum Ek Hizmet                         Binası
    c) Süresi                :İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi                                 31.12.2021
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna                             Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez BARTIN )
    b) Tarihi ve saati            :01.12.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1. Kısım " Periyodik Asansör Bakım Onarım" için; Teklif veren istekliler; - TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS EN 13015 + A1) veya T.C. ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. - Firmalarına ait ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 belgelerini ihale dosyasında sunacaktır. - Alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli makine mühendisi bulunduracaktır. MMO'dan alınmış kayıtlı büro tescil belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. - İstekliler son beş yıl içinde alınmış, teklif ettikleri bedelin %30 oranında iş deneyim belgesi sunacaktır. 2. Kısım "Kesintisiz Güç Kaynağı (Ups) Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; - TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 3. Kısım "Çamaşır Makineleri Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 4. Kısım "Elektrik Dağıtım Ve Kompanzasyon Sistemleri Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; - TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Elektrik Mühendisleri Odasından geçerlilik tarihli SMM belgeli mühendislik hizmetleri yapmaya yetki tescil belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır. 5. Kısım "Kompresör Ve Vakum Sistemleri Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; - TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 6. Kısım "Brülör Ve Doğalgaz Kazanı Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; - TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 7. Kısım "Yangın Alarm Sistemi Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; - TSE (TS 13345) Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 8. Kısım "Split Tip, Aseptizör Tip Ve Salon Tip Klimalar Periyodik Bakımı" için teklif veren istekliler; - TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 9. Kısım "Jeneratör Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 10. Kısım "Telefon Santrali Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; - TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 11. Kısım "Merkezi Klima Ve Havalandırma Sistemleri Periyodik Bakım Onarımı" için teklif veren istekliler; - TSE (12850) Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve ISO (9001-2015) belgelerini ihale dosyasında sunulmalıdır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılmış  teklif verilecek olan teknik grubun bakım veya onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ( Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez BARTIN ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                        (BASIN 1255964)
                 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN