DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

PAYLAŞ

TEHLİKELİ ATIK BERTARAF HİZMET ALIMI, TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İLE KİŞİSEL DOZİMETRE DOZ İZLEM TAKİBİ HİZMETİ ALIMI
DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Tehlikeli Atık Bertaraf Hizmet Alımı, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Çevre Yönetim Danışmanlık Hizmet Alımı İle Kişisel Dozimetre Doz İzlem Takibi Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    :2022/278217 
1-İdarenin
    a) Adı                :DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK                             BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
    b) Adresi            :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                             MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası    :3782277620 - 3782273657
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
     internet sayfası            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
    a) Adı                :Tehlikeli Atık Bertaraf Hizmet Alımı, Tehlikeli Madde                     Güvenlik Danışmanlığı, Çevre Yönetim Danışmanlık                     Hizmet Alımı İle Kişisel Dozimetre Doz İzlem Takibi                         Hizmeti Alımı
    b) Niteliği, türü ve miktarı    :4 KISIM - HİZMET ALIMI
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                         içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Bartın Devlet Hastanesi ve Ek Bina Kadın Doğum                         ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
    ç) Süresi/teslim tarihi        :İşe başlama tarihi 01.05.2022, işin bitiş tarihi                             31.12.2023
    d) İşe başlama tarihi        :01.05.2022
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) 
    tarih ve saati            :20.04.2022 - 10:00
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri
     (e-tekliflerin açılacağı adres)    :Bartın Devlet Hastanesi Toplantı Salonu ( Tuna                             Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez Bartın)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
TEHLİKELİ  ATIK HİZMETİ İÇİN İSTENİLEN  BELGELER;
1.İstekliler atıkların her biri için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilmiş olan, uygun geri kazanım, bertaraf ve Ara Depolama lisansı veya ön lisans belgesi
2.İstekliler tehlikeli atık taşıma araçlarına ait lisans belgesi
DOZİMETRE İZLEME HİZMETİ  İÇİN İSTENİLEN BELGELER;
1- TS EN ISO/IEC 17025:2012 belgesi ve bu kapsamda TÜRKAK akreditasyon belgesi
2- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş,uygunluk belgesi
ÇEVRE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1-Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi, 
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMALIĞI HİZMETİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB) alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMDGK) yetki belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi :Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                               (Basın1591455)         
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN