DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 

Puan Karşılığı Patololoji Laboratuarı İmmünhistokimya Malzemesi Alımı alım

PAYLAŞ

İHALE İLANI 
PUAN KARŞILIĞI PATOLOLOJİ LABORATUARI 
İMMÜNHİSTOKİMYA
MALZEMESİ ALIMI DEVLET HASTANESİ -BARTIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI 
Puan Karşılığı Patololoji Laboratuarı İmmünhistokimya Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2019/575472
1-İdarenin 
    a) Adresi                :Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii 74100 BARTIN                                 MERKEZ/BARTIN
    b)Telefon ve faks numarası        : 3782277620 - 3782273657
    c)Elektronik Posta Adresi        : bartindhs1@saglik.gov.tr
    ç) İhale dokümanının             : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    görülebileceği internet adresi 
    (varsa) 
2-İhale konusu malın
    a)Niteliği, türü ve miktarı        : 12 AYLIK İMMÜNOHİSTOKİMYA SARF
                        MALZEMESİ ALIMI (416.077 EN AZAMİ PUAN)                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b)Teslim yeri                : Bartın Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Malzeme                                 Deposu
    c)Teslim tarihi                : İhale konusu malzemeler, işe başlama tarihinden                             sonra, 10.1.1. maddede yazılı Hastanemiz ilgili                                 depolarına ihale konusu Hastanemizin    ihtiyacı                                 doğrultusunda tamamı veya sözleşme süresi                                 sonuna kadar peyderpey teslim edilecektir.Bu                                 doğrultuda sipariş konusu malzemeler, idarenin                                sipariş mektubunun tebliği itibariyle 5 (beş) iş günü                         içerisinde teslim edilecektir. İşin süresi 12 ay                                 olup,İşin bitiş tarihi 31.12.2020 tarihini geçmeye                                cektir. Muayene ve Kabul Komisyonu huzurunda                             mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) malzemeler                         teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.
3-İhalenin
    a)Yapılacağı yer            : Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi                             Mevkii Merkez / BARTIN)
    b)Tarihi ve saati             : 05.12.2019 - 10:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler Tıbbi Cihaz "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında teklif ettiği ürünler için "Satış Merkezi Yetki Belgesi" ihale teklif zarfında sunulacaktır.
Firmaların ve Teklif edilen malzemenin (cihaz, kitlerin/testlerin veya ürünlerin) Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB ) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Web sitesinden alınan kayıt çıktısıyla belgeleyerek Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylanmış ürün (Barkod) numaraları teklif ile birlikte sunulacaktır.
İsteklilerin teklif etmiş oldukları malzemelerin tedarikçisi veya tedarikçisi tarafından yetkilendirilmiş bayisi olduğunu gösteren, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’ndan (TİTUBB) veya veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) alınmış belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.
Tıbbi Cihaz Uygulama Yönetmeliğine göre kapsam dışı olan malzemelerin kapsam dışı olduklarını gösterir üretici firma veya distribütör firma tarafından verilmiş belge yada resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösterir belge ihale teklif zarfında sunulacaktır.
Teklif veren firma teklif ettiği cihazların kullanımı için yetkili firmadan aldığı, tasdikli yetki belgesini sunacaktır.
Sözleşme sırasında firma teklifini HUAP üzerinde bulunan Kik İhale Yazılım  Programında hazırlayarak CD ortamında idareye sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Teklif edilen Cihaz/Cihazlar ve kitlerin/testlerin marka/model, tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği teknik şartnamede istenilen özellikleri gösteren gerekli dokümanları (katalog, broşür vb. ) verilecektir.
b)İhale komisyonunca istenilmesi halinde teklif edilen kitler/testler ile beraberinde verilecek olan cihazın demostrasyonu ihale komisyonunca belirlenen sürede, firma tarafından yapılacaktır. Firmalar demostrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir.
c)Ayrıntılı bakım programı ihale dosyasında sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi (Tuna Mah. Ömer Tepesi Mevkii  MERKEZ/BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem -kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu,  üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                              BV:2019/345

                        ./.

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN