BARTIN VALİLİĞİ MAHALLİ İDARELER BİRLİK BAŞKANLIĞI

Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakım Evi İçin İlaç, Tıbbı Malzeme ve Jeneratör Alımı alımı 4734

PAYLAŞ

İHALE İLANI
SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ HAYVAN BAKIM EVİ İÇİN İLAÇ, 
TIBBI MALZEME VE JENERATÖR ALIMI
BARTIN VALİLİĞİ MAHALLİ İDARELER BİRLİK BAŞKANLIĞI
Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakım Evi İçin İlaç, Tıbbı Malzeme ve Jeneratör Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2020/524261
1-İdarenin
    a) Adresi                :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez                             BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782285020 - 3782276638
    c) Elektronik Posta Adresi        :bilgi@bartinozelidare.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa)            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :Muhtelif Tıbbıi malzeme, ilaç ve Jeneratör
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                :Bartın Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi
    c) Teslim tarihi                :İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde                             teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu
    b) Tarihi ve saat    i            :20.10.2020 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Yekili satıcı ve ya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik şartnamelerde belirtilen standartlarda olacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstenilen dökümanlarla ilgili bilgiler teknik şartnamelerde mevcuttur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin İlaç ve Aşı Sarf Malzemeleri kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Mahalli İdareler Birlik Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                    (BASIN 1235560)
 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN