BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Merkez ve İlçe Köylerine Kilitli Parke ve Bordür İşlenmesi hizmet alımı

PAYLAŞ

İLAN 
MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİNE KİLİTLİ PARKE VE BORDÜR İŞLENMESİ 
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez ve İlçe Köylerine Kilitli Parke ve Bordür İşlenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                        :2020/471366
1-İdarenin
    a)Adı                    :BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM                                 HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
    b)Adresi                :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez                             BARTIN MERKEZ/BARTIN
    c)Telefon ve faks numarası        :3782285020 - 3782276638
    ç) ihale dokümanının görülebileceği
     ve e-,imza kullanılarak indirilebileceği
     internet sayfası                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
    a)Adı                    :Merkez ve İlçe Köylerine Kilitli Parke ve Bordür                                 İşlenmesi
    b)Niteliği, türü ve miktarı        :Kısmi zamanlı 35.073 metre yol bordürü                                 döşenmesi-119.143 metrekare beton parke                                 döşenmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                             dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    c)Yapılacağı/teslim edileceği yer        :Bartın Merkez ve İlçe Köyleri
    ç) Süresi/teslim tarihi            :İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür
    d)İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün                             içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
    a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :06.10.2020 - 10:30
    b)ihale komisyonunun toplantı yeri 
    (e-tekliflerin açılacağı adres)        :Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptmlamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.3.1.İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kilit parke vb. döşeme işleri veya bordür vb. döşeme işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum    olarak ihaleye teklif verilemez.
15.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R):Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.                    
                                             B.V:2020/392

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN