BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜĞÜNE 400 TON TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

PAYLAŞ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜĞÜNE 400 TON TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2021/147609
1-İdarenin
    a) Adı                    :GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BARTIN                                 GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
    b) Adresi                :GÖLBUCAGI MAH. 558 SOKAK NO:1 74100                                 BARTIN MERKEZ/BARTIN
    c) Telefon ve faks numarası        :3782271053 - 3782271037
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
     internet sayfası                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
    a) Adı                    :BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE                         BAĞLI ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜĞÜNE 400                         TON TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI
    b) Niteliği, türü ve miktarı        :BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE                         BAĞLI ÇEŞM-İ CİHAN YURT MÜDÜRLÜĞÜNE 400                         TON TAŞ KÖMÜRÜ ALIMI
                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı                             içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
    c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :Çeşm-i Cihan Yurt Müdürlüğü: Tuzcular Köyü                                 Dörtkol Mevkii No:22 BARTIN
    ç) Süresi/teslim tarihi            :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen                                 sipariş tarihinden itibaren 2(iki) iş günü içerisinde                             peyder pey 31.12.2021 tarihine kadar teslim                                 edilecektir.
    d) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe                                 başlanacaktır.
3-İhalenin
    a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :13.04.2021 - 10:30
    b) İhale komisyonunun toplantı yeri
     (e-tekliflerin açılacağı adres)        :İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhaleye katılacak istekliler durumlarına göre aşağıdaki belgelerden birini sunmal zorundadır.
1.İthalatçılar; İthalat Kayıt Belgesi
2.Üreticiler; Uygunluk İzin Belesi
3.Dağıtıcılar; Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi
4.Satıcılar;Herhangi bir İlden alınmış Katı Yakıt Satıcı Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                          (Basın 1337896)           
 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN