BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak Malzemeleri alımı 4734 sayılı

PAYLAŞ

İHALE İLAN
 OCAK MALZEMELERİ
BARTIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ocak Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2020/547161
1-İdarenin
    a) Adresi                :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100                             BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782271025 - 3782274013
    c) Elektronik Posta Adresi        :fenisleri@bartin.bel.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği
     internet adresi (varsa)            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :1000 ton 0-3mm Kum, 1000 ton 0-8mm , 1250 ton                         Tüvenan Çakıl Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan                                 ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                             ulaşılabilir.
    b) Teslim yeri                :Ocak Malzemeleri, yükleniciye ait ocakta veya                                 gösterdiği stok sahasında İdarenin araçlarına veya                         İdare adına temin edilecek araçlara yüklenmiş                                 halde teslim edilecektir.
    c) Teslim tarihi                :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 365 gün                                 içerisinde idarenin ihtiyacına veya idarece uygun                             görülmesi halinde, yüklenicinin teslim programına                             göre teslim alınacaktır
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak No:1 74100                             BARTIN
    b) Tarihi ve saati            :27.10.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                        (BASIN 1238360)
 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN