AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER  İL MÜDÜRLÜĞÜ

PAYLAŞ

İHALE İLANI 
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER 
İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Bartın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2021 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alımı (Yakıt Hariç) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                :2020/597648
1-İdarenin
    a)Adresi                :KIRTEPE MAHALLESI GÜMRÜK SOKAK No: 32                             74100 MERKEZ BARTIN MERKEZ/BARTIN
    b) Telefon ve faks numarası        :3782273038 - 3782273208
    c) Elektronik Posta Adresi        :bartin@ailevecalisma.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
    a) Niteliği, türü ve miktarı        :Bartın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl                                 Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında kullanılmak üzere                         1 adet binek, 5 adet en az 3+1 Pick-up araç (1 tanesi                         şoförlü), 1 adet 14+1 şoförlü Minibüs kiralama araç                             hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                             dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                 ulaşılabilir.
    b) Yapılacağı yer            :Bartın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl                                 Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları
    c) Süresi                 :İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi                                 31.12.2021
3- İhalenin
    a) Yapılacağı yer            :Kırtepe Mah. Gümrük Sok. No:10 Merkez/Bartın 
    b) Tarihi ve saati            :08.12.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen A1 yetki belgesini teklifle beraber sunmak zorundadır. Bu belgeyi sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü araç kiralama işleri veya servis taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                 (BASIN 1260147)
 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN