BARTIN

BARTIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
BARTIN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın  Halk  Sağlığı Müdürlüğü'ne Bağlı Epçiler, Ellibaş, Kurtköy Aile Sağlık Merkezleri ve Ulus Ağaköy Sağlık Evi Bakım ve Onarımı yapım işi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19' uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2012/110347
1-İdarenin
a)Adresi : Kırtepe Mahallesi Arifler Sokak 74100/BARTIN
b)Telefon ve faks numarası :0 378 22836 55/ 0 378 227 02 96
c)Elektronik posta adresi :bartin.hsmd@saglik.gov.tr
ç)İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı Yer : Halk  Sağlığı Müdürlüğü'ne Bağlı Epçiler, Ellibaş, Kurtköy Aile Sağlık Merkezleri ve Ulus Ağaköy Sağlık Evi Bakım ve   Onarım  işi  
c)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer : Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü ( İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı   Salonu )
b) Tarihi ve saati : 28.08.2012- 10:30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası ya da  Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /ve ya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından ilk ilan ve ya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri  veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5. İhale konusu  işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2 . Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
Adet                     Pozisyonu                    Mesleki Ünvanı                               Mesleki Özellikleri
a) Anahtar teknik personel istenilmemektedir.
b) Teknik personel: 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere  denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/  III Grubu, Bakım Onarım ve Tadilat Güçlendirme İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak Mühendislik ve Mimarlık Bölümleri
Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak olan Mühendislik veya Mimarlık Bölüm veya Bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimarlık'dır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL Türk Lirası karşılığı Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Servisi  adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler posta masrafı dahil 60,00- TL (Türk Lirası) doküman bedelini Bartın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesi TR 960001000052000010005956 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da doküman eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Bartın İl Halk  Sağlığı  Müdürlüğü Satın Alma  servisi elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer Hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1
BV.2012/265